هزاره گی

عکس ها و شعر های هزاره گی

آتیشی سوزان

1-      پیشمو شودوم: پشیمان شدم

2-      کوتل لومو: کوتل لومان ( لومان نام منطقه ایست در ولسوالی جاغوری)

3-      اَلَی : عزیزم  ***  آتیم : پدرم

4-      بیری نه: عروس میسازد *** ماره : من را

5-      دیل مه نیه دزو: دلم نیست به او ( دوستش ندارم)

6-      قد گیم دیل مه : با آرمان های دلم

7-      کوتیوبار : اندوهگین،  غمبار

8-      پاسی بخت : ازدواج کردن *** ریی نه : روان میکند ( در خانه بخت روان کردن)

9-      بَلِه : بالای ***   امباغ : چند زنی (4-1) که یک شوهر مشترک داشته باشند، امباق همدیگر نامیده میشوند

10-   ابغی مه : کاکایم، عمویم

11-   سر از ما کیته یه : سر من بزرگتر است

12-   یگو وخت مینگیرنوم : یگان وقت میبینم

13-   بابی مه : پدر کلانم

14-   گَلَه : مقدار پول نقد که فامیل  عروس در زمان ازدواج دختر و دامادشان از داماد یا فامیل پسر اخذ میکند و در عوض عروس باخود در خانه شوهر جهاز میبرد.

15-   بَییُو : پروتمند، پولدار

16-   شیربا : شیربها *** لاته پیرو : چادر و  پیراهن

17-   قنجیغیم : همرایم، با من *** اَید نکد : مشوره نکرد، نگفت

18-   یک تُره : یک کلمه، یک حرف

19-   بَل کد : بلند کرد مثل یک شی، بالا کرد

20-   بلده : برای *** خانه بیرو : خانه خراب، یا مردی که یک بار زندگی مشترک اش از هم پاشیده بنابر هر دلیلی که باشد.

مسلمانا! مایوم  1  چو مورغِ بریان


که میسوزم دَ اِی 2  آتیشی سوزان


گرفتند گَلَه وُ بر من خریدند


یک دنیا درد وُ داغ، یک عمر گریان

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389ساعت 18:5  توسط هزاره گی  | 

شیشتو: نشستن

1-       دیدوو خانودو : نوع آوازخوانی سنتی هزاره گی که بیشتر بین هزاره های ولسوالی جاغوری مروج است.

2-  شیشتو: نشستن

3- نیی نوگُله: نیی (گوشه، پنهانی) نوگُله: نوع شال سر که استفاده ازان در هزارجات معمول است

4- نوربندی: زیبایی

5- دیلیم توخته نکد: دلم طاقت نکرد  *** دَ بانه: به بهانه

6- جَلَگ وَری : یک نظر در یک چشم به هم زدن    7-  دیدِه خو: یار خود را

8-  توخ کیدوم: دیدم  *** حیرو: حیران  9- مایی تابو: ماهی تابان

10-  موسخیندی کد: لبخند زد *** سونیم: به طرفم *** چیم: چشم

11- بسه: بار دیگر، بازهم *** وُویم: اشکم *** چو بارو: مثل باران

تکیه کیدوم گوشِه قَلایِ دیده 1


گردونِ کیلُ و چیم دَ رایِ دیده 2 


موره مِیه 3  یکریز 4 ، از پیشِ چیم مه


خندایِ ناب، گلِ سیمایِ دیده

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389ساعت 17:58  توسط هزاره گی  | 

دیستا کی

دیستا کی قد بشہ دہ پای نمیرسہدہ مخسد گائی کس بے سای نمیرسہرا و منزیل دہ کس مالوم نباشہاگہ سفر کنہ دہ جای نمیرس
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آذر 1389ساعت 17:49  توسط هزاره گی  | 

شعر بسیار زیبای هزاره گی

او بیرار بیا بشینیم روی د روی

                       یک گبه ما موگویوم دوتوبوگوی

بشینیم پگ مو راز دیل کنی

                      چاره یی ازی غمی سبیل کنی

او بیرار گوذشته ها ر شور ندی

                      تیغ ده دیست آدمای کور ندی

بید که دوریله ی مردم نکنی

                     بید که دیگه را رَ گوم نکنی

بید که بسم آشار آشار کنی

                    رای خوره پولغو کده اوار کنی

بی تفاق کارای مو سامو نموشه

                        رنج صد ساله مو تامو نموشه

ازره بیسود و دایزنگی نیه

                      جاغوری و لعل و دایکندی نیه

 ازره کابل و هرات و مزار

                   پگ شی از یک رگ و جو پگ شی بیرار

ازره د هر کجا د هر گولی زیمی

                   پگ شی آیت خانده و بیرار دینی

بید که عقل و هوش خوره جنگ بیدیی

                 جواب قولوخ زنه قد سنگ بیدیی

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 11:28  توسط هزاره گی  | 

یکی از آهنگ های صفدر توکلی

گپای یار که نیمه  شاو میایه 

                                           آتش واری ده جانم تو میاره

هر آنچه میکنم ارام بیگرم 

                                          گزیدن عقربش کی خاو میایه

هر آنچه میکنم ارام بیگرم 

                                          گزیدن عقربش کی خاو میایه

به یادش میتپم پهلو به پهلو

به یادش میتپم پهلو به پهلو

                                         که گویی سیل غم از نو میایه   

                                         که گویی سیل غم از نو میایه

گپای یار که نیمه شاو میایه

                                        آتش واری ده جانم تو میاره

هر آنچه میکنم ارام بیگرم 

                                          گزیدن عقربش کی خاو میایه  

                                         گزیدن عقربش کی خاو میایه

 خیالش پیش چشم در شب تار

خیالش پیش چشم در شب تار 

                                         که پرسی از نو ماتم میایه

                                         که پرسی از نو ماتم میایه

گپای یار که نیمه شاو میایه 

                                        آتش واری ده جانم تو میاره

هر آنچه میکنم ارام بیگرم 

                                        گزیدن عقربش کی خاو میایه

                                        گزیدن عقربش کی خاو میایه

به صدها غمزه ونازوک ریشوه

                                        دلم را میکنه جوجو میایه

گپای یار که نیمه شاو میایه 

                                        آتش واری ده جانم تو میاره

هر آنچه میکنم ارام بیگرم 

                                         گزیدن عقربش کی خاو میایه

                                         گزیدن عقربش کی خاو میایه

روم خانه بسازم در لب آو

                                         ده اومیدی که یار ده آو میایه

گپای یار که نیمه شاو میایه 

                                         آتش واری ده جانم تو میاره

هر آنچه میکنم ارام بیگرم 

                                         گزیدن عقربش کی خاو میایه

                                         گزیدن عقربش کی خاو میایه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 11:55  توسط هزاره گی  | 

یار جان

قرود ره او کیده قورتی مونی تو

                     مره از دست غم چورتی مونی تو

اگر بوگیم که مه اشوق تو استوم

                     مره ایبد کده د.کیری مونی تو

                      ****

خداوندا دلم انگور میتیلبه

                      دو چشمانم یار مقبول میتیلبه

هنوز دیستیم ده دیستشی نرسیده 

                       برار شی از مه پول میتیلبه


+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین 1389ساعت 18:16  توسط هزاره گی  | 

عاشقی کلو شده ده ای ملک ریزی ازمو

                                    بیخی غدر شده ده عمر جوانی ازمو

دخترو چیمک مونه بچیکو دنبال مونه

                                 آردوی شی یکجای شده فرار عاشقی مونه

آتی آبی خبر نمشه از عاشقی بچه و دختر

                                  آر وقت ده سر شی قار موشه

آردوی شی موگیه دنیا ده موکراسی شده

                                  ده آغیل از مو کلو بد بختی وشه

اروسی ده انترنتی موشه

                                 کریکی آجی گو نموفامه

اگه نه آردوی شی قد باکول از نو اروسی مونه


+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 12:12  توسط هزاره گی  | 

شعر عاشقی

دمستی خاو بودوم بیدار شودوم ما

                                   از بی زنی بیخی بیزار شودم ما

بلدی مقصد دور و دیراز خو آلی

                                  چی خوب روزه که دست ده کار شودم ما

                                *****

زمینی نرم را ماله کنی مو

                         ازی درد عاشقی ناله کنی مو

همه گی موگیه ترک یار خو کنو

                         چطور ترک گل لاله کنی مو؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی 1387ساعت 11:59  توسط هزاره گی  | 

شعر کوتاه

سفر دوری قلایت میکنم جان

                                  شیرین گفته صدایت میکنم جان

شیرین جان از قلا بورو بیایی

                                 سرو جان را فدایت میکنم جان

اگه تو بایی دو بیزنی یار جان

                                پیسه موگیم فدای قد و قامت تو یار جان

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1387ساعت 19:5  توسط هزاره گی  |